เขื่อนศรีนครินทร์จัดพิธีมอบป้ายชุมชน ประหยัดพลังงานเบอร์ 5

4

กฟผ.เปิดตัวชุมชนเทศบาลตำบลเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีต้นแบบชุมชนประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 แห่งแรกในภาคกลางซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 40,375 บาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 4,700 กิโลกรัมต่อปี

นายประสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่ากฟผ.เปิดตัวชุมชนเทศบาตำบลเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นตันแบบชุมชนประหยัดพลังงาน เบอร์ 5แห่งแรกในภาคกลางโดยส่งมอบป้ายชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5ให้กับนายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอำเภอศรีสวัสดิ์ และนางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณรองนายกเทศมนตรีทศบาลตำบลเอราวัณ ณ เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

นายประเสริฐ อินทับ กล่าวว่า ตำบลเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แห่งแรกในภาคกลางซึ่งในระยะแรกนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 56 ครัวเรือนนำร่อง จาก4ชุมชนได้แก่ชุมชนตลาดสดเทศบาล ชุมชนบ้านเอราวัณ ชุมชนทิวไผ่และชุมชนจามจุรี โดยภายในชุมชนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ชุดสาธิตเปรียบเทียบหลอดไฟบ้านประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมถึงร้านค้าจำหน่ายหลอดไฟที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชนได้ประมาณ 8,075 หน่วยต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่า 40,375 บาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่ 4,700 กิโลกรัมต่อปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 แล้วจำนวน 2 ชุมชนในภาคเหนือและภาคใต้ ได้แก่ชุมชบนปวงสนุกจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ โดย กฟผ. มีเป้าหมายให้เกิดชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในประเทศประมาณ 10 ชุมชน ภายในปี 2565 สำหรับ ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ตามกลยุทธ์ 3 อ.ของ กฟผ.ได้แก่ อ.อาคาร อ.อุปกรณ์และอ.อุปนิสัยการใช้ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซึ่งประชาชนเทศบาลตำบลเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์และโรงเรียนบ้านเจ้าเณรเห็นถึงควมสำคัญของการใช้พล้งงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนลงสู่ชุมชน ด้วยการให้องค์ความรู้และสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ลงพื้นที่สำรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลดค่าใิิช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน จนสามารถพัฒนาศักยภาพชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนตันแบบดัานการใช้ไฟ้ฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน