สหภาพ ขสมก. ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ

276

1 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. สหภาพบุกสำนักงานใหญ่วันแรงงานแห่งชาติ นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพ นายบุญเหลือ ขุนพรม เลขาธิการสหภาพ
กรรมการบริหารสหภาพแรงงานเขต 1-8
อนุกรรมการสาขาเขต 1-8

รวมกันยืนข้อเรียกร้อง 20 ข้อ มีฝ่ายบริหาร นายสถาพร เพชรกอง รอง.ผอก.ฝ่ายรถร่วม นายมนัสครุฑ ช่างทอง รอง.ผอก.ฝรอ.1 นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ รอง.ผอก.ฝรอ.2 ลงมารับข้อเรียกร้อง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก.