วสก.#1 ร่วมบริจาคของแก่สถานพินิจฯ จ.ระยอง

15

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำเพื่อน ๆ คณะจิตอาสาโครงการ วกส.#1 “ยิ้มด้วยกัน” หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1 ร่วมบริจาคข้าวสาร อุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 และยารักษาโรค รวมมูลค่า 173,800 บาท ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ระยอง โดยมีนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายปภาวิน นิธิเมธาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมมอบในพิธีดังกล่าว