คุยด้วยคน

40

สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม
ไม่ทำลายศาสนา และวัฒนธรรม ทีมงานช่วยเป็นหูเป็นตา

พระส่งฆ์ท่านทำผิดเข้าไปบอกท่านก่อนไม่ใช่โจรหรือ (ผี) บุกไปจับ ดู งง

…ทิดโมทย์