นวัตกรรมป้องกันยุง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลดีเด่นรางวัลเลิศรัฐปี 62

31

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี .. 2562 ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น จากผลงาน “RepelMos : สมุนไพรไออาร์ นวัตกรรมป้องกันยุงมุ่งพิทักษ์สุขภาพประชาชนสามารถป้องกันยุงทุกชนิด ริ้นและทากได้ 5-7 ชั่วโมง และสามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบได้ ขณะที่โลชั่นกันยุงส่วนใหญ่ใช้ในเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิตเชิงพาณิชย์

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี ..2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน ..2562 ที่ผ่านมา โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน“RepelMos : สมุนไพรไออาร์ นวัตกรรมป้องกันยุงมุ่งพิทักษ์สุขภาพประชาชนเป็นนวัตกรรมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาเพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคที่นำโดยยุง สามารถใช้ได้ทุกคนโดยเฉพาะหญิงมีครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ซึ่งผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตจากสารออกฤทธิ์ที่เป็น deet ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหรและยา (อย.) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนา RepelMos : สมุนไพร-ไออาร์ ได้นำเนินการตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ในการนำสมุนไพรมาเพิ่มคุณค่าโดยทำให้ป้องกันการกัดของยุงและแมลงอื่นได้ โดยการใช้สารสกัดจากสมุนไพรร่วมกับสารสังเคราะห์เลียนแบบ อมิโนแอซิดในธรรมชาติ (IR3535) และสารช่วยปรับกลิ่น มีประสิทธิภาพดีสามารถป้องกันการกัดของยุงทุกชนิด ริ้น และทากได้นาน 5-7 ชั่วโมง ขณะนี้มีแผนในการทำบันทึกความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปสู่เชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อได้ผู้รับไปผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วจะมีการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปจดทะเบียนนวัตกรรมไทย เมื่อสำนักงบประมาณบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งจะทำให้หน่วยงานราชการสามารถจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ เพื่อนำไปป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิกาและมาลาเรียรวมทั้งพื้นที่ซึ่งมีปัญหาริ้นดำ ริ้นน้ำเค็มและทากชุกชุมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆได้

การพัฒนาโลชั่นกันยุงรีเพลมอส เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคที่นำโดยยุงคณะผู้วิจัยได้ร่วมมือกันโดยไม่ได้ขอทุนและใช้ทุนส่วนตัว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับมอบให้ประชาชนในพื้นทีเสี่ยงที่ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ผลผลิตที่ดีจากการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงให้งบประมาณในการผลิตโลชั่นรีเพลมอสนำไปสนับสนุนการป้องกันโรคในช่วงโรคระบาด หรือช่วงน้ำท่วม ซึ่งล่าสุดได้ผลิตโลชั่นกันยุงรีเพลมอส จำนวน 2,000 ซองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลนายแพทย์โอภาสกล่าว