พรรคพลังไทยรักชาติ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

310

ภายใต้ชื่องาน “การพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อคนไทยทุกคน” วางเป้าหมายที่จะทำให้ได้ สส. 25 ที่นั่งขึ้นไปในการเลือกตั้งทั่วไป

วันนี้ (28 เมษายน 2565) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พรรคพลังไทยรักชาติ ภายใต้ชื่องาน “การพัฒนาสมุนไพร เพื่อคนไทยทุกคน” มี นางสาวนงนุช บัวใหญ่ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค รวมถึง ดร.ดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ของพรรคพลังไทยรักชาติ เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ถึงอนาคตที่พลังไทยรักชาติ อยากทำให้ประชาชนพ้นวิกฤต ด้วยสมุนไพรไทย การท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชน และเชื่อมั่นว่า ท้ายที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้

Phalang Thai Rak Chart Party : Organizes the 2022 Annual General Meeting under the name of the event “The development of medicinal plants for all Thai people” set a goal to get 25 or more seats in the general election

Today (28 April 2022) Annual General Meeting 2022, Phalang Thai Rakchart Party under the job title “Herbal Development for all Thai people”, with Ms. Nongnuch Buayai, party leader, party executive committee and party members, including Dr. Dichphichet Suwanpho, chairman of the Strategic Committee for Driving the Country of the Phalang Thai Rakchart Party attend the meeting Ready to show the vision of a future where Thai patriotic power want to bring people out of crisis with Thai herbs Community tourism by the community and believe that Ultimately, the country’s problems can be solved.