จากโครงงานฯ สู่ธุรกิจ “ไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ” ผลงานนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

38

นายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า จากการเรียนรู้ในรูปแบบ Project-based learning และ STEM Education โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้ากับทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการท่องเที่ยว) ในแต่ละปี จึงมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักเรียนที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้หลายชิ้นงาน

“ไอศกรีมจำปาดะ” เป็นอีกชิ้นงานของนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่ได้นำเอา “จำปาดะ” ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของจังหวัดพังงาและทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับขนุน แต่เนื้อจะนุ่มและเหนียวกว่า มีกลิ่นและรสชาติหวานจัดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนผลไม้ทั่วไป จะออกผลผลิตเพียงปีละครั้งเท่านั้น มาแปรรูปเป็นไอศกรีม โดยต่อยอดมาจากการทำโครงงานในชั้นเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และพัฒนาและปรับปรุงสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำจำปาดะ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ จนต่อมาประสบความสำเร็จเป็นไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ ที่มีความแปลกใหม่กว่าไอศกรีมในท้องตลาดทั่วไป ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Cham’ i” ที่มี 2 ความหมายคือ “Champedak Ice cream” และ “จำฉัน” และถือได้ว่า ไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะเจ้าแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ ตรา “Cham’ i” มีวางจำหน่ายในร้านอาหารและร้านขายเครื่องดื่ม และร้านสหกรณ์โรงเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพังงา ไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ “Cham’ i” มีหุ้นส่วนจำนวน 7 คน มีทุนในการดำเนินกิจการเริ่มต้นจำนวน 64,000 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มร่วมกันลงทุน 14,000 บาท และได้รับสนับสนุนจากโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 50,000 บาท กิจการประมาณการยอดขายไว้ทั้งสิ้น 567,000 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 108,376 บาท คาดว่าจะได้กำไรสุทธิเป็นเงิน 359,530 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.59 ของเงินลงทุน

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดพังงาให้เป็นสถานศึกษานำร่องจัดตั้ง Startup Club เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ “Cham’ i” จึงได้รับการอบรมความรู้ทางด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสสว. ให้นำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมดจำปาดะ “Cham’ i” ไปจำหน่าย ณ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2562 จำนวน 856 ถ้วย และในวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา จังหวัดพังงา สั่งไอศกรีมจำปาดะ จำนวน 1,400 ถ้วย เพื่อรับรองแขกที่มาในงานประชุม ณ ศาลากลาง จังหวัดพังงาอีกด้วย