พิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 200 ชุด

3

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลละหาร อ.บางบัวทอง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 200 ชุด

โดยมี นายอำเภอบางบัวทองกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้กำกับการ สภ.บางบัวทอง ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ร่วมในพิธีครั้งนี้