ป.ป.ส. ร่วมมือโรงพยาบาลตำรวจ เปิดโครงการบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน

10

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ เปิดโครงการ “การบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารกลุ่มแอมเฟตามีน ระยะที่ 1” มุ่งเน้นให้บริการผู้ติดสารกลุ่มแอมเฟตามีนให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงกระบวนการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องโดยจิตแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งให้ญาติหรือผู้ดูแลมีส่วนร่วมในแผนการรักษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม

เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน รวมทั้งเน้นย้ำนโยบายการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคม สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”

โครงการการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารกลุ่มแอมเฟตามีน เช่น ยาบ้า ไอซ์ เป็นโครงการที่ดูแลรักษาผู้ติดสารกลุ่มแอมเฟตามีนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งโครงการฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ติดสารกลุ่มแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาสากล จัดให้มีแนวทางในการดูแลบำบัดที่เหมาะสมโดยจิตแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ

รวมทั้งให้ญาติหรือผู้ดูแลมีส่วนร่วมในแผนการรักษา โดยตลอดระยะเวลาในการบำบัดรักษา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการงดเว้นค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ จากสิทธิ์การรักษาพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด จำนวน 10,376,018 บาท สนับสนุนเงินในโครงการฯ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 300,000 บาท และสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จากกิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด Run Against Drugs 2019 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน จำนวน 948,700 บาท