ศธ. ดัน Online Learning เสริมแกร่งการศึกษา จัดโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล”

32

วันนี้ (25 กันยายน 2562) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายปฏิรูปการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” อย่างเป็นทางการ มุ่งหวังปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวข้ามรูปแบบการสอนแบบเดิมสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานรองรับการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือ Online Learning

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด นั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศยุคใหม่ มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Onine Learning นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย”

“ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้เกิดผลอย่างแท้จริง และเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กศน. สช. และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน.และ สช. ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถล็อคอิน ลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชัน ได้ตลอดเวลาในลักษณะ Anywhere Anytime ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญ (ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย) และสายอาชีพระยะสั้น ในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ”

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากทั่วประเทศ เพื่อรับฟังนโยบาย และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียง ภายในงานจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัด กศน. และต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ดีเด่น ของสช. พร้อมกับมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี โดยผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านพาสเวิร์ด เพื่อสามารถนำไปเข้าระบบหาความรู้มากมายบนแอพพลิเคชัน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติจริงต่อไป