ป.ป.ส. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพิจราณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อจัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

29

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับกำหนดกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน และยังลดระดับความรุนแรงของยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม ตัดวงจรการค้าและการเงินของเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างแนวป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดข้ามแดนมายังประเทศไทย

นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย กล่าวว่า “การจัดทำแผนในปี 2563 นี้ ขอให้กำหนดงาน/โครงการที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง และให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้เสพ เป็นกรอบในการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม การประสานการปฏิบัติ และกำกับติดตามประเมินผลสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม”

และขอเน้นย้ำว่า “ขอให้การประชุมครั้งนี้เกิดมิติใหม่ ในการมองไปข้างหน้า สร้างสรรค์ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2563 ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน