7 องค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจ จังหวัดกาญจนบุรีจัดสัมมนา “กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก Kanchanaburi-Dawei, the Gateway to the Southern Economic Corridor”

18

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก Kanchanaburi-Dawei, the Gateway to the Southern Economic Corridor” โดยมีนายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอดุลย์ โชด-นิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายพีระเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง ผู้บริหารบริษัท ทวาย Special Economic Zone Development จำกัด นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่ายธุรกิจ BzCub จังหวัดกาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC ) หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
คุณณปภัช ภิณเทพ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดกาญจนบุรี พล.ท.สัมพันธ์ ยังพะกูล ประธานสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยเมียนมา ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Convention โรงแรม RS ราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายบุญชู วิวัฒนาทร ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า หน่วยงานพันธมิตรทางเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี 7 องค์กรประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC ) หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดกาญจนบุรี สมาพันธ์ SMEไทยจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจพื่อสังคม) จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมพัฒนาเชื่อมโยงการค้าในจังหวัดกาญจนบุรีระหว่าง 7 หน่วยงาน ภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา “กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก Kanchanaburi- Dawei, the Gateway to the Southern Economic Corridor”ขึ้นด้วยเล็งเห็นโอกาสทางการค้าการลงทุนของจังหวัดกาญจนบุรีจากการที่จังหวัดกาญจนบุรีมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ และเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างไทยและเมียนมา ที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southen Economic Corridor) ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greate MekongSubregion :GMS) ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรีและสระแก้ว เชื่อมต่อไปยังกัมพูชาและตอนใต้ของเวียดนาม สามารถเป็นเส้นทางเชื่อมการค้าจากด้านตะวันตกตั้งแต่ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาและอินเดีย และความคืบหน้าของการสร้างถนนเชื่อมระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนที่ภาครัฐของไทยได้อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่รัฐบาลเมียนมาเพื่อสร้างถนนดังกล่าวแล้ว

หน่วยงานพันธมิตร 7 องค์กร จึงเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรู้ร่วมกันเพื่อให้ภาครัฐภาคธุรกิจประชาชนทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆ ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้เชิญวิทยากรผู้กำหนดนโยบายของประเทศจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และผู้นำภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศและของจังหวัดกาญจนบุรีและนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การทำธุรกิจใกล้ชิดกับเมียนมา มาบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองการทำธุรกิจในเมียนมา และการค้าบริเวณชายแดน ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี การสัมมนาในวันนี้ จะได้ประโยชน์อย่างมากสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปวางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมรองรับโฉมหน้าใหม่ของเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป