ต่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ

52

มาถึงฉบับนี้ “ทิดโมทย์” มาชวนพี่น้อง ขสมก.มาร่วมวงดูข้อกฏหมายและบทสรุปกัน

ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อ 9 มี.ค.48 ฝ่ายกฏหมายของ ขสมก.ได้ยกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 มาตรา 14, 20 วรรค1(5) ให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและมีอำนาจที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าภาระบริการ ค่านายหน้าและดำเนินธุรกิจต่างๆ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แม้ “สตง.” จะมีหนังสือ ที่ ตผ.0015/2598 ลงวันที่ 16 พ.ย.50 โดยระบุว่า “สำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตุว่าคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติงดเก็บหนี้หรือยกเลิกหนี้ค่าตอบแทนส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสารให้กับคู่สัญญาโดยมิชอบ” แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กับผู้อนุมัติ

แต่เมื่อมีปัญหาไม่สามารถจัดเก็บ “ค่าตอบแทน” ที่ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ที่ทั้ง “ลด” ทั้ง “งด” ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ที่ผ่าน “ชมรมผู้ประกอบการรถร่วมบริการ” ขอทางองค์การมา สุดท้่ายคนที่รับผิดชอบคือ “พนักงาน” ขององค์การ… แต่กลุ่มบุคคลที่ยกมือ “อนุมัติ” กลับไม่ต้องรับผิดชอบ… แถมยังมี “เบี้ยประชุม” ติดไม้ติดมือกลับบ้าน… ส่วน “ขี้” ที่ยกมือทิ้งเอาไว้ กลับต้องเป็นพนักงานขององค์การ ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดไป… มันถูกต้องไหมละ?… พวกเรา

…ทิดโมทย์