กปน.จับมือ 18 หน่วยงาน MOU ร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำเสียลำคลอง พร้อมพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

14

กปน.จับมือ 18 หน่วยงาน MOU พัฒนาและบริหารจัดการคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว ร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและบริหารจัดการคลองอ้อม คลองบางหลวงเชียงราก และคลองบ้านพร้าว ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการชลประทานปทุมธานี และหน่วยงานท้องถิ่น รวม 19 หน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการระบบน้ำ 2. การบริหารจัดการน้ำเสียและกำจัดวัชพืชในน้ำ 3. การติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5. การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ 6. การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลอง โดยบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (2562-2566)