เกษตรและสหกรณ์จัดจิตอาสาฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

23

วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณโดมหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย

โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับสำหรับจังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วัน 22 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและบนเรือนของประชาขนได้รับความเสียหายทั้ง 9 อำเภอ และจังหวัดยโสธร ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 9 อำเภอ 79 ตำบล 885 หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ด้านพืช เกษตรกร 50,196 ราย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 561,074 ไร
ต้านประมง เกษตรกร 1,237 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไต้รับผลกระทบ 1,159 ไร่ ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 7.762 รายสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 336,154 ตัว

โดยจะมีกิจกรรมพื้นฟูหลังน้ำลด ได้แก่
1) โครงการชลประทานยโสธร เร่งระบายน้ำในพื้นที่การเกษตรและชุมชน
2) สำนักงานเกษตรจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบฯ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกร
3) สำนักงานประมงจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายด้านประมง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบฯ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปล่อยปลาลงแหลงน้ำ จำนวน 3 ล้านตัว
4) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กรมปศุสัตว์
– แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) รวมจำนวน 353,980 กก. (353.98 ตัน)
– อพยพสัตว์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4,293 ราย ประกอบด้วย โคจำนวน 16,046 ตัว กระบือจำนวน 2,267 ตัว และสุกร จำนวน 712 ตัว
-แจกจ่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 925 ชุด(ชุดใหญ่) รักษาสัตว์ จำนวน 168 ตัว
– ถุงยังชีพ 387 ถุง
– ตั้งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย ตลอดจน การควบคุและป้องกันโรคสัตว์
– เร่งสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ ได้แก่
1.กิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”
ปล่อยขบวนรถคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย
2.กิจกรรม “ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ”
ณ ลำน้ำทวน บริเวณวิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร
3. กิจกรรม”การใช้สารบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6″
ณ ลำน้ำทวน บริเวณวิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร
4. กิจกรรมหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านนาเวียง หมู่ที่ 6 และ11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน