มท.3 มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

30

มท.3 มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมานายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ดิน โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผังที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริเวณสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการนายมณฑล สุขประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ชุมชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 430 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 33 แปลง เจ้าของที่ดิน 37 รายทั้งนี้ อำเภอบัวใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ อันเป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่สำคัญทั้งระบบทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ทั้งยังถูกกำหนดเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอื่นๆ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้ในอนาคตกรมฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 59,038,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ขนาดเขตทาง 30 เมตร ยาว 1,061 เมตร และเขตทาง 40 เมตร ยาว 2,112 เมตร ตามลำดับ รวมระยะทาง 3,173 เมตร ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา โครงการฯ นี้ถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริงขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินโครงการในวันนี้