กปน.สนับสนุนคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านรุ่ง จ.ศรีสะเกษ พัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุน Thailand 4.0

10

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดย กปน.มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง และนางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) มอบแป้นพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 10 ชุด

โดยมี นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Digital MWA ของ กปน. อีกด้วย

ในการนี้ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนุบสนุนทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านรุ่ง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนอีกด้วย