เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ

65

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมาย

โดยสหกรณ์เป้าหมายของ สสพ.2 จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ