สอศ.จัดทำฐานข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ในพื้นที่ EEC

119

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่น ในพื้นที่ EEC อันจะนำไปสู่การวางแผนการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จ.ชลบุรี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “ขอเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ในการที่จะเดินหน้าผลักดัน ส่งเสริมการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC นายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ได้แนะนำให้กระทรวงศึกษาธิการวางแผนในการพัฒนาแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วในการทำงาน การเตรียมบุคลากรนั้นทาง กระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความใส่ใจ ต้องมีข้อมูล ต้องประสานงานกับสถานประกอบการถึงความต้องทางด้านการตลาดเพื่อได้เตรียมบุคลากรที่เหมาะสม ไม่เสียโอกาส เสียเวลา และมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ จะได้ทำงานร่วมกันทั้งไทยและญี่ปุ่นสามารถเดินหน้าไปด้วยกัน”

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “หากเรามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้น การลงทุนในอนาคตจะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นว่า การลงทุนในสถานที่ต่างๆ สำหรับบริษัทในญี่ปุ่นจะมีความมั่นคง และหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเอง ขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่บ้างที่เรายังไม่เชื่อมข้อมูลกัน ซึ่งเป็นที่มาของการประชุมสัมมนาในวันนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยมีความยินดีที่สถานฑูตญี่ปุ่นได้ส่งตัวแทนเพื่อรับทราบวิธีการ และในอนาคตน่าจะมีการแชร์ข้อมูลกันได้ย่างต่อเนื่อง”

นายณัฏฐพล กล่าวเพิ่มในเรื่องที่จะพัฒนาด้านอาชีวะ ว่า ต้องเริ่มต้นจากสถานศึกษา ทั้งวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ รวมถึงคุณครู ต้องมีความเข้มข้นและเข้มงวด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และครั้งนี้ก็ได้ก็ได้พูดกันชัดเจนถึงเรื่องที่สำคัญคือ ระเบียบวินัย ที่โรงงานอุตสาหกรรมอยากได้และต้องมีในทักษะของแรงงาน และเรื่องความสามารถในการสื่อสาร ในหลายๆ บริษัท ได้ให้ข้อมูลว่าต้องการคนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ายังมีความอ่อนแออยู่ และเรื่องสุดท้ายคือ เรื่องทักษะที่ตรงกับสายงาน หรือประสบการณ์จริง (Hands On) ซึ่งหลายๆ คนยังต้องมีการเรียนรู้เพิ่ม แต่ว่าการเรียนการสอนของอาชีวะยังไม่แน่นพอ

ด้านดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการ 40 สถานประกอบการ และผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่ EEC 20 สถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ

ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ “กำลังคนอาชีวศึกษาในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย” โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และการจัดนิทรรศการของสถานประกอบการและสถานศึกษา พร้อมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อีกด้วย