รมช.มหาดไทยมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

16

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 22 กันยายน 2562 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย ที่ อบต.กุดน้ำใส อำเภอค้อวัง ศาลาประชาคมบ้านโนนธาตุ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย และ ที่โรงเรียนบ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยทั้ง 3 อำเภอ ได้รับผลกระทบ ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ โพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรของประชาชน ทั้ง 3 อำเภอ จำนวน 338, 797 ไร่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,5 91 ครอบครัว

ดังนั้นในวันนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ และ นายรณชัยคานเขต อดีต สส.ยโสธร นายสฤษดิ์ ประดับศรี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้กับประชาชนทั้ง 3 อำเภอ เพื่อเป็นการเยียวยา และ ให้กำลังใจ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ตลอดจนข้าราชการ ให้การต้อนรับ

นอกจากการมอบถุงยังชีพแล้ว ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้สอบถามความต้องการของประชาชนทั้ง 3 อำเภอ อยากให้ทางรัฐบาล ช่วยเหลือ ในด้านใดบ้าง หลังจากน้ำลด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีประชาชน ได้เสนอขอและยื่นหนังสือต่ดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ช่วยขุดลอก แหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่เขตอำเภอมหาชนะชัย เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่อการเกษตร ในส่วนของอำเภอค้อวัง ได้ขอขยายคลองส่งน้ำ เข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรของประชาชน เหลืออยู่ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจะปลูกข้าวนาปรัง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว ชาวบ้านได้ขอ การทำน้ำประปา ซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอคือไหลไม่สะดวก โดยทั้ง 3 ความต้องการของประชาชน ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ และ เร่งดำเนินการ ตามความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไป