“แม่กองบาลี” จ่อตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ครูสอนบาลี ถ้าไม่สอนอาจจะถูกปลดออก ไล่ออก

69

วันนี้ (6 ส.ค.62) ที่วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โดยมีพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ผู้ตรวจราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา พศ. เข้าร่วม

พระพรหมโมลี กล่าวเปิดการประชุม ว่า ความรู้เรื่องภาษาบาลี จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้สามารถวินิจฉัยความหมายที่แท้จริงในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ อย่าไปหวังพึ่งอินเตอร์เน็ตในการหาความหมายของภาษาบาลี เพราะหากไม่เจอความหมายที่ถูกต้องจะทำอย่างไร และเมื่อได้มาเป็นครูสอนพระบาลีแล้ว ก็ขอให้อุทิศกาย อุทิศใจ สอนหนังสือเพื่อให้พระ เณรมีความรู้ เมื่อสอนให้พระเณร มีความรู้ครบถ้วน ไม่ว่าข้อสอบบาลีจะออกมาอย่างไร ก็สามารถทำได้ ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนบาลีแล้ว ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนหนังสือด้วย หากไม่สอนนานกว่า 2 ปี ก็ขอให้ลาออกเสียดีกว่า เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของครูบาลีว่ามีการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติหน้าที่ จะมีการตักเตือนก่อน และถ้ายังไม่ทำการสอนอีก จะมีการทำรายงานเสนอไปยังเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ต่อไป พร้อมกันนี้จะมีการประสานไปยัง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย เพื่อให้พระปริยัตินิเทศก์ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูบาลีด้วย

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ. กล่าวว่า สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และพศ. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอน ให้มีความเฉียบคมแกร่งกล้าในด้านวิชาการ และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนององค์ความรู้ของผู้ศึกษาให้กว้างขวาง และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำปี 2562 ขึ้น โดยได้คัดเลือกอาราธนาครูสอนตามบัญชีรายชื่อที่พศ.ได้ถวายความอุปถัมภ์ค่าตอบแทนในเขตปกครองสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 370 รูป เข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 จำนวน 200 รูป ในระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 62 และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. 62 ณ วัดหงส์รัตนาราม แห่งนี้ โดยได้จัดตารางการบรรยายที่เน้นเนื้อหาสาระแห่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ด้วย