ธนาคารขยะ รับซื้อขยะจากประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะจากชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

17

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้กำลังใจ นายกิตติโชค เพ็งจันทร์ กำนันตำบลไร่ขี และผู้ใหญบ้าน 10 หมู่บ้าน ของตำบลไร่ขี ในการใช้ธนาคารของหมู่บ้าน รับซื้อขยะจากีครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในการขายขยะในแต่ละเดือน

นายสำเริง ทาริวงศ์ นายก อบต.ไร่ขี เป็นผู้ริเริ่มการกำจัดขยะตั้งแต่ครัวเรือน เมื่อปี 2557 โดยร่วมทำข้อตกลงกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาคมทุกหมู่บ้าน ไม่ให้มีถังขยะในแต่ละครัวเรือน แต่ตั้งธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน เพื่อรับชื้อขยะ และอบรมการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี จนปัจจุบัน ไม่มีปริมาณใฟ้าจัดเก็บ และ อบต.ไร่ขี มีการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล จากห้องส้วมไว้บริการทั้งตำบล ทำเป็นขยะแห้ง นำมาใช้ประโยชน์ได้ ธนาคารขยะ จะรับซื้อเดือนละครั้ง ทุกหมู่บ้านจะรับซื้อพร้อมกัน และจะรวบรวมขยะไว้แต่ละหมู่บ้าน เมื่อมีปริมาณพอเหมาะก็จะจำหน่ายให้แก่พ่อค้ารับซื้อของเก่าต่อไป

ทั้งนี้ประชาชนที่มาขายขยะก็จะมีเงินจากการขายขยะ ทาง อบต.ไร่ขี ก็ใช้บุคลากรไปพัฒนาด้านอื่น ขยะเปือกก็จะถูกทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ ตำบลไร่ขีเป็นตำบลตัวอย่างที่ท้องถิ่นอื่นๆ มาศึกษาดูงาน และมีทีมงานจาก สปป.ลาว มาดูงาน วันนี้มีการรับซื้อขยะได้เป็นจำนวนมาก และจะได้จัดจำหน่ายต่อไป