ต่อ… เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการละเมิดฯ 3

61

เหตุแปลกๆ มันเกิดขึ้นเมื่อ 24 ก.พ.43…เมื่อ “ชมรมผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ขสมก.” ขอให้งด “ค่าตอบแทน” เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินรถร่วมบริการสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น) โดย “คณะกรรมการบริหารองค์กรการฯ” ได้มีมติ “อนุมัติให้งดค่าตอบแทนตามที่ชมรมผู้ประกอบการรถร่วมบริการร้องขอตามสัญญาลงเหลือ 50% กำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 43 เป็นต้นไป”

ต่อมาวันที่ 30 มี.ค.43 ชมรมผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้ทบทวนมติ “ให้งดค่าตอบแทนตามที่ชมรมผู้ประกอบการรถร่วมบริการร้องขอตามสัญญาลงเหลือ 50%” เหตุเพราะราคาน้ำมันดีเซลปรับราคาสูงขึ้น (ลิตรละ 11 บาท) มติที่ประชุม “ให้องค์การฯงดเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.43 และเมื่อราคาน้ำมันดีเซลลดราคาลงเหลือลิตรละ 10 บาท ให้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว”

หลังจากนั้นได้มีการลงมติ “งดค่าตอบแทนอีก 10 ครั้ง” เอาง่ายๆ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2543 ถึง มีนาคม 2548″ รวมเป็นเงินที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องเสียหายถึง 556,585,669.45 บาท

เพราะฉะนั้นจึงต้องมีคนมารับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว…. แต่คน “อนุมัติ” กลับไม่ต้องมารับผิดชอบกับ “ขี้” ที่ตัวเองทิ้งไว้

ฉบับหน้า “ทิดโมทย์” จะมาเล่าถึงข้อกฏหมายและการตั้งข้อสังเกตุของ”สตง.” ให้รับทราบกันครับ

…ทิดโมทย์