“มท.” ประกาศ น้ำท่วมอุบลฯ ยกระดับเป็น “ภัยพิบัติระดับ 3”  จากสถานการณ์ยังรุนแรงต่อเนื่อง

18

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ คือระดับ 2 เป็นระดับ 3 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558 โดยในประกาศได้ระบุ ดังนี้

ตามที่พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ได้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีความรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นอย่างมากนั้น
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (สสน.) พบว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมอาจส่งผลให้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ ข้อมูลของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ และกรมชลประทาน ซึ่งเห็นว่าสถานการณ์น้ําในแม่น้ําชี และแม่น้ํามูล มีระดับลดลงแต่ยังคงล้นตลิ่ง สอดคล้องกับความเห็นเชิงพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ว่าสถานการณ์อุทกภัย