กปน.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562

9

กปน.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 พร้อมรับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบ ตามโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561- 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปี 2561-2562 ภายใต้แนวคิด “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” พร้อมเป็นผู้แทน กปน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล สังคมโปร่งใส ไร้ทุจริต” รวมถึงมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ แก่ 9 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 (จาก 157 หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด)

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ผลการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จากนั้น เวลา 13.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบ ตามโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561- 2562 จำนวน 133 คน และ 4 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน กปน.ผ่านการทดสอบ และได้รับมอบเกียรติบัตร จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวกิติวรรณี ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาพลักษณ์และแผนการสื่อสาร (ผอ.กบล.) นายชัชกมล ก้อนตาล นักประชาสัมพันธ์ 5 และนายปาณัท เงาฉาย นักประชาสัมพันธ์ 5 ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ฝสอ.)