พด. ติวเข้มเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2563

11

กรมพัฒนาที่ดิน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ เรื่องกลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2562 ไปพลางก่อน รวมทั้งยกระดับการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2562 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเชิญวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR การจัดทำและ การบริหารสัญญา การอุทธรณ์ร้องเรียน และแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการชี้แจงทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทราบและพร้อมที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการ Smart Workplace มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้เป็นสำนักงานที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาพัฒนาการบริการการใช้ประโยชน์และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำงานของกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คนจะได้รับความรู้ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวทิ้งท้าย