วันพฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2021

เด่นในสัปดาห์

วิวาทะ “สิระฯ- พรพิศฯ” เป็นเหตุ “วัชระฯ ร้อง ชวนฯ” สอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเสร็จสมบูรณ์จริงตามที่ “เลขาธิการสภาฯ” กล่าวอ้างหรือไม่

การที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะใช้สิทธิ์ให้ผู้รับจ้างรับผิดในความชำรุดบกพร่อง แก้ไขบำรุงรักษางาน ในช่วงระยะเวลาประกัน 2 ปี

เรื่องล่าสุด