วันพฤหัสบดี 9 เมษายน 2020

เด่นในสัปดาห์

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ขับเคลื่อนภารกิจด้านการผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้ระบบการผังเมืองของประเทศกำหนดรูปแบบการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับมีกฎหมายรองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านการผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เรื่องล่าสุด